Year Make Model Engine
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2014 GMC SIERRA 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2015 GMC SIERRA 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2016 GMC SIERRA 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3