Year Make Model Engine
2001 HYUNDAI SANTA FE V6 - 2.7L
2001 HYUNDAI SONATA V6 - 2.7L
2001 KIA OPTIMA - 2.7L
2002 HYUNDAI SANTA FE V6 - 2.7L
2002 HYUNDAI SONATA V6 - 2.7L
2002 KIA OPTIMA - 2.7L
2003 HYUNDAI SANTA FE V6 - 2.7L
2003 HYUNDAI SONATA V6 - 2.7L
2003 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2003 KIA OPTIMA - 2.7L
2004 HYUNDAI SANTA FE V6 - 2.7L
2004 HYUNDAI SONATA V6 - 2.7L
2004 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2004 KIA OPTIMA - 2.7L
2005 HYUNDAI SANTA FE V6 - 2.7L
2005 KIA SPORTAGE - 2.7L
2005 HYUNDAI SONATA V6 - 2.7L
2005 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2005 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2005 KIA OPTIMA - 2.7L
2006 KIA SPORTAGE - 2.7L
2006 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2006 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2006 KIA OPTIMA - 2.7L
2007 KIA SPORTAGE - 2.7L
2007 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2007 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2008 KIA SPORTAGE - 2.7L
2008 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2008 HYUNDAI TIBURON V6 - 2.7L
2008 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2009 KIA SPORTAGE - 2.7L
2009 HYUNDAI TUCSON L4 - 2.7L
2010 KIA SPORTAGE - 2.7L