Year Make Model Engine
1999 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2000 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2001 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2002 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2003 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2004 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L
2005 HYUNDAI SONATA L4 - 2.4L