Year Make Model Engine
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 6.2L
2014 GMC SIERRA 1500 V8 - 6.2L
2014 CHEVROLET CORVETTE V8 - 6.2L
2014 CHEVROLET CORVETTE V8 - 6.2L
2015 CADILLAC ESCALADE V8 - 6.2L
2015 CHEVROLET CORVETTE V8 - 6.2L
2015 GMC SIERRA 1500 V8 - 6.2L - EcoTec3
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 6.2L
2016 CHEVROLET CORVETTE V8 - 6.2L
2016 CADILLAC CTS - V V8 - 6.2L
2016 GMC YUKON - DENALI V8 - 6.2L - EcoTec3
2016 CADILLAC ESCALADE V8 - 6.2L
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 V8 - 6L
2016 GMC SIERRA 3500 V8 - 6.2L - EcoTec3
2016 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 - 6.2L
2016 CHEVROLET CAMARO V8 - 6.2L
2016 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 - 6.0L
2016 GMC SIERRA 1500 V8 - 6.2L - EcoTec3
2017 CADILLAC CTS - V V8 - 6.2L
2017 CHEVROLET CAMARO V8 - 6.2L
2017 CHEVROLET CAMARO V8 - 6.2L
2017 CHEVROLET CORVETTE V8 - 6.2L
2017 CHEVROLET CORVETTE - Z06 V8 - 7L
2017 GMC SIERRA 1500 V8 - 6.2L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 3500 V8 - 6.2L - EcoTec3
2017 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 - 6.2L