Year Make Model Engine
1990 CHEVROLET BLAZER V8 - 5.7L
1990 CHEVROLET C1500 PICKUP V8 - 5.7L
1990 CHEVROLET K1500 PICKUP V8 - 5.7L
1990 GMC C1500 PICKUP - SIERRA V8 - 5.7L
1990 GMC C1500 PICKUP - SIERRA XC V8 - 5.7L
1990 GMC JIMMY V8 - 5.7L
1990 GMC K1500 PICKUP - SIERRA V8 - 5.7L
1990 GMC K1500 PICKUP - SIERRA XC V8 - 5.7L